Tuesday, November 4, 2014

...पुन्हा पुन्हा

माझ्याच सावलीत संगत तुझी,शोधतो पुन्हा पुन्हा 
स्पर्शून तुझ्या जाणीवेला,तुज भेटतो पुन्हा पुन्हा 
माझ्या चेहऱ्यात प्रतिबिंब तुझे,दाखवतो आरसा 
तुझ्यासाठीच स्वतः कड़े मी,पाहतो पुन्हा पुन्हा  

No comments: